top of page

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

 

 

 

 

 

 

1. Účel spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na nasledujúci účel:
a) evidencia prihlásených členov klubu v databáze prevádzkovateľa,
b) registrácia v zdrojovej evidencii športovej organizácie v zmysle zák. č. 440/2015 Z.z. o športe,
c) prihlasovanie člena klubu na športové súťaže organizované inými športovými organizáciami,
d) vytvorenie, spracovanie a šírenie obrazových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov z účastí na tréningoch, športových súťažiach, sústredeniach a ďalších akciách súvisiacich s činnosťou Prevádzkovateľa,
e) použitie obrazových a zvukovo-obrazových záznamov na sociálnych sieťach, internetovej stránke https://www.podveslovat.sk/ za účelom prezentácie činnosti Prevádzkovateľa. Člen klubu berie na vedomie, že prevádzkovateľ spracúva osobný údaj osobitnej kategórie týkajúci sa zdravotného stavu dotknutej osoby v zmysle § 15 ods. 2 zák. č. 440/2015 Z.z. o športe.


2. Zoznam osobných údajov
Meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, štátna príslušnosť, tel. kontakt, emailová adresa, zvukovo-obrazové záznamy, obrazové záznamy, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

 

3. Doplňujúce informácie
a) Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené,
b) Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov,

 

4. Doba uchovávania
Prevádzkovateľ uchováva spracúvané osobné údaje počas trvania obdobia členstva dotknutej osoby u prevádzkovateľa a tri roky od zániku členstva dotknutej osoby.

 

5. Poučenie o právach dotknutej osoby
 

6.1 Právo na prístup
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie týkajúce sa účelu spracúva, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie, predpokladanú doba uchovávania osobných údajov.

 

6.2 Právo na opravu
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 

6.3 Právo na vymazanie:
Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
a) dotknutá osoba ukončila členstvo u Prevádzkovateľa,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa § 27 ods. 2 Zákona,
d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha. Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje, je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu.


Dotknutá osoba nemá právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
b) na splnenie zákonnej povinnosti spracovateľa,
c) vo verejnom záujme z dôvody ochrany verejného zdravia,
d) na účely archivácie vo verejnom záujme, pre vedeckého alebo štatistické účely,
e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

6.4 Právo na obmedzenie spracúvania
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa obmedzilo spracúvanie jeho osobných údajov:
a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely, pre ktoré ich spracovávala, ale dotknutá osoba ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov,
d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 

6.5 Právo na prenosnosť
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi.

 

6.6 Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Spracovateľ v súčasnosti nepoužíva osobné údaje k automatizovanému rozhodovaniu. V opačnom prípade má dotknutá osoba právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na
automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýka. Toto neplatí v prípade, že:
a) automatizované rozhodovanie umožňuje právny predpis,
b) automatizované rozhodovanie je nevyhnutné k uzavretiu alebo plneniu zmluvy uzavretej medzi nami,
c) došlo k udeleniu výslovného súhlasu s automatizovaným rozhodovaním.

 

6.7 Oznámenie tretím stranám
Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa § 22, § 23 ods. 1 a §24 Zákona, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

 

6.8 Začatie konania na návrh dotknutej osoby
Dotknutá osoba má v zmysle § 100 Zákona právo podať návrh na začatie konania v prípade, že je priamo dotknutá na svojich právach. Úrad posúdi podnet do 30 dní odo dňa doručenia podnetu. O spôsobe vybavenia podnetu úrad informuje podávateľa do 30 dní odo dňa doručenia podnetu.

Podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Prevádzkovateľ: Veslársky Klub Slávia Stu, so sídlom Mokráň záhon 4373/1 82104 Bratislava , IČO: 30854792, e-mail: info@podveslovat.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

bottom of page